ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0001

Началната дата: 14.04.2016 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Поръчката е за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за средно /ниско напрежение 513 160 квтч за следните обекти на възложителя: Обект/място на доставка Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски” Ул. Христо Ботев № 140 гр. Нови Искър инд.№ 000689232; ниво на напрежение: средно /ниско напрежение Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна ел. енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена предложена от Участника, която трябва да включва както цената на енергията, така и направените разходи за балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно такса за участието си в балансиращата група. Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група, с координатор - Изпълнителя. Изпълнителят, извършващ доставката на нетна активна електрическа енергия, да е лицензиран търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, като същевременно е и координатор на балансираща група. Изпълнителят да осигурява на Възложителя и услугата по прогнозирането на потреблението и отговорността по балансиране.

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Решение - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Уведомление до средствата за масово осведомяване - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Информация за преписката - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Писмо за потребление на ел.енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Справка за ел. енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Фактури ел.енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Писмо за напрежение на ел.енергия - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Отговор на писмо за напрежение на ел. енергия - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол No 1 - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол No 3 - Публикувано на: 28 Юни 2016
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - АОП - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор ЧЕЗ Трейд България ЕАД - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Изпълнен договор - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 22 Август 2016