ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 32

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0001

Началната дата: 26.07.2017 12:39

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


"ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

Договори и споразумения по ОП
 • ценово предложение - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • техническо предложение - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • АОП - сключен договор - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • Обявление за приключване на договор за ОП - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Вх.№ АОП за прикл.на договор за ОП - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • Документация и образци - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • обр.2 ЕЕДОП - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • покана за ценово отваряне - Публикувано на: 22 Август 2017
 • Протоколи
 • протокол № 1 - Публикувано на: 22 Август 2017
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 28 Август 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Август 2017