Версия за печат

00393-2020-0003

BG-Нови Искър:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 2 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000689232

BG411, Държавна психиатрична болница Св.Иван Рилски, гр.Нови искър, ул.Христо Ботев № 140, За: Росица Байчинска, България 1282, Нови Искър, Тел.: 02 9917267, E-mail: account_kurilo@abv.bg, Факс: 02 4185638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpbivanrilski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ” - по предварителни заявки.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ” - по предварителни заявки. Прогнозната стойност : Стойността на поръчката е ориентировъчна и се определя в размер на /среднодневно 135 /брой пациенти и дежурни екипи/ * 4.50 лева /средна ст/ст на 1 меню/= 607.50 лева /ст/ст на храната за един ден/ *365 дни = 221 738 лева с включен ДДС ; 184 782 лева без включен ДДС. Посочените количества са ориентировъчни и не пораждат задължения за ДПБ „Св.Иван Рилски” да реализира в прогнозния обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят не разделя обществената поръчка на обособени позиции, тъй като дейностите, предвидени за изпълнение представляват "обективно неделима част" по смисъла на § 2, т. 28 от ДР на ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 184782 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е направил избор да приложи процедурата публично състезание по чл.178-185 от ЗОП, съгласно разпоредбите на чл.20, ал.2 от ЗОП, тъй като прогнозната стойност на доставката е 184782 лева без ДДС.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196,ал.1,т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197,ал.1,т.4от ЗОП, решението за откриване на процедура подлежи на обжалване от Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Цветеслава Иванова Гълъбова

VIII.2) Длъжност

Директор