ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 46

Уникален номер в регистъра на АОП: 46

Началната дата: 07.07.2021 09:00

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


https://app.eop.bg/today/147138

T147138-Експорт-20210707.zip

Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП

Кратко описание / документация :

Предметът на обществената поръчка е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” от
 ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва:

 • Обособена позиция 1 – Медикаменти  действащи върху нервната система  ;
 • Обособена позиция 2 – Антибиотици ;
 • Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания;

 

Уникален номер на поръчката

00393-2021-0003

Начин на възлагане / пазарни консултации

Покана до определени лица

Обект на поръчката

Доставки

Прогнозна стойност (без ДДС)

BGN 32 450,0000

 

 

График

Етап 1:

Подаване на оферти

Име Дата / Начална дата Крайна дата и час:

Подаване на заявления/оферти 07 юли 2021 (ср), 12:07 17 юли 2021 (съб), 23:59

Отваряне на заявления/оферти 19 юли 2021 (пон), 10:00

График

 

Лица, до които се изпраща поканата за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП

„ФАРКОЛ" АД ЕИК 102227154, mhfarkol@farkol.bg; „Медофарма” ЕООД, ЕИК 121578346,

georgi.katinov@medopharma.com;„ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД с ЕИК 203283623, P.dereliev@phoenixpharma.bg;

„Инбиотех” ООД, ЕИК 040293034, office@inbiotech-bg.com;"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД с ЕИК 103267194

i.pavlov@sopharmatrading.bg;

Документация
 • Указания - документация - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №3 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническо предложение - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №3 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Проекто - договор - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Декларации образци 6,7 и 8 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Вътрешен номер в системата: 47

  Уникален номер в регистъра на АОП: F149141

  Началната дата: 02.09.2021 14:16

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Прогнозна стойност на обществената поръчка и начин на плащане. Мотиви за избор на процедурата.

  Прогнозната стойност: Стойността на поръчката е ориентировъчна и сеопределя  в размер на /среднодневно 130/бройпациенти и дежурниекипи/  * 5.00  лева /максималнатаст/стна 1 меню/= 650 лева /ст/ст на храната за един ден / *365 дни = 237 250 лева с включен ДДС ; 197 708 лева без включен ДДС.

   

  Посочените количества са ориентировъчни и не пораждат задължения за ДПБ „Св.ИванРилски” да реализира в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата преминали болни.Възложителят запазва правото си да намалява/увеличава  количествата  храна при непредвидени обстоятелства/ стихийни бедствия, грипни епидемии, промяна на проведените леглодни и др./.

  Предлаганата единична цена от номенклатурата да е в лева с включени всички дължими такси франко мястото на изпълнение на поръчката.

  Придадена твърда цена в абсолютна стойност за едно меню, същата остава непроменена през целия период на действие на договора.

  Участник в процедурата не може да предлага по-високи от посочените пределни цени в ценовата оферта.

  Документация
 • Решение -ЦАИС от 02.09.2021 г. - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:17
 • Обявление -ЦАИС от 02.09.2021 г. - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:18
 • Документация - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:19
 • техническа спецификация - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:19
 • ценова оферта - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:20
 • техническо предложение - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:20
 • проект на договор - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:21