ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 42

Уникален номер в регистъра на АОП: F68981 2020-011967

Началната дата: 26.10.2020

Вид на поръчката: Обява за покана


„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ  НА ХИГИЕННИ , ПОЧИСТВАЩИ И ДЕЗИНФЕКТИРАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ    НА

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА „СВ.ИВАН РИЛСКИ””

Описание предмета на поръчката

1. Поръчката е за доставка на хигиенни и почистващи препарати, по видове и количества съгласно приложената техническа спецификация, със собствен пореден номер и с подробно описание на технически и работни характеристики с оглед на предназначението им.

2. Офертата  се подава за всички номенклатури   по техническата спецификация.

3. Количествата на отделните номенклатури са прогнозни и не пораждат задължение за възложителя да ги закупи в пълен обем.

4. Количествата по отделните номенклатури ще бъдат възлагани с писмена  заявка  в рамките на договореното прогнозно годишно количество и в срока на валидност на договора за доставка.

 

Документация
 • Указания за участие - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническа спецификация -обр.1 - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническо предложение -обр.2 - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Ценова оферта -обр.3 - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Проекто - договор - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • № на поръчката и публикация - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • ЦАИС Обява за ОП №00393-2020-0005 - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 964121/10.03.2020 г.

  Началната дата: 10.03.2020

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  1. Възложител:

  ДПБ „Св. Иван Рилски” – гр.Нови Искър

  Адрес на възложителя: гр.Нови Искър  ул. „Христо Ботев ” № 140

  2. Цел на поръчката

  Избор на изпълнител за  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ

  2.2. Срок на изпълнение

   

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12/ дванадесет месеца/

   

  2.3. Обща стойност на поръчката :

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Обособена позиция № 1 – 86700 лв.  без вкл.ДДС.

  Медикаменти  действащи върху нервната система

   

  Обособена позиция № 2  – 2 800 лв.  без вкл.ДДС.

  Антибиотици

   

  Обособена позиция № 3  – 10 500 лв.  без вкл.ДДС.

  Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

  Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение.

  Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор до Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Покана за сключване на договор до Фаркол АД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Покана за сключване на договор до Медофарма ЕООД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Договор Софарма Трейдинг АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Софарма Трейдинг АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Фаркол АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Медофарма ЕООД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Обявление за възложена ОП № 986589/03.07.2020 г. - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Документация
 • Документация и образци № 1,3,4 и 6 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Ценова оферта образец 5 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • ЕЕДОП образец 2 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Решение - № в АОП 964115/10.03.2020 г. - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Обявление -№ в АОП 964121/10.03.2020 г. - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Банкова гаранция Фаркол АД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Банкова гаранция Медофарма ЕООД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 /02.04.2020 г. - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Протокол № 2/07.05.2020 г. - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 1 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 1 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 2 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 3 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решение за избор на изпълнител /част 2-ра/ - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Вътрешен номер в системата: 43

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9095189/09.12.2019 г.

  Началната дата: 09.12.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

  2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

  В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

   За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

  Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

  3. Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача http://www.dpbivanrilski.com/

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 01.02.2020 г. - Публикувано на: 01 Февруари 2020
 • Документация
 • Информация за обява № 9095189/09.12.19 г. - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Обява по чл.20,ал3 от ЗОП - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Документация - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • приложения към документацията - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за добро изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 20 Декември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0004

  Началната дата: 24.09.2020

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ

  Документация
 • 00393-2020-0004 обявление за ОП -ЦАИС - Публикувано на: 24 Септември 2020
 • документация и образци - Публикувано на: 24 Септември 2020
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 09 Октомври 2020
 • Съобщение за теглене на жребий - Публикувано на: 16 Октомври 2020
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2020
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0003

  Началната дата: 12.06.2020

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


   Правно основание за провеждане на процедурата:

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2от Закона за обществените поръчки.

  За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, относими към предмета на обществената поръчка.

   

   Прогнозна стойност на обществената поръчка и начин на плащане. Мотиви за избор на процедурата.

  Прогнозната стойност: Стойността на поръчката е ориентировъчна и се определя  в размер на /среднодневно 135/брой пациенти и дежурни екипи/  * 4.50  лева /средна ст/ст на 1 меню/= 607.50 лева /ст/ст на храната за един ден/ *365 дни = 221 738 лева с включен ДДС ; 184 782 лева без включен ДДС.

  Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Документация
 • техн.спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Приложение №2- договор -проект - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 1 -опис на документи - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 2 -ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 3 - Предложение за изпълнение на ОП - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 4 - декларация конфиденциалност - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 5 -Ценова оферта - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Информация в АОП 00393-2020-0003 - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 09 Юли 2020
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Протокол №3 - Публикувано на: 28 Юли 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 50

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0001

  Началната дата: 17.02.2020

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2020/2021 г.

   

  Доставки /периодични/ на газьол за промишлени и комунални цели за отопление; Прогнозно количество: 70 000 литра +/- 20%. Посоченото количество е прогнозно, не задължава Възложителят да го закупи в пълен обем. Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца. Място за изпълнение на поръчката – котелната централа на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”, гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев № 140. Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане на ОП от 29.04.2020 г. - Публикувано на: 29 Април 2020
 • Обявление за възлагане на ОП от 07.052020 г. - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Борсов договор от 26.02.2020 г. - Публикувано на: 26 Февруари 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за добро изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2020