ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 45

Уникален номер в регистъра на АОП: T144259

Началната дата: 21.06.2021 13:00

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


21 г.ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” разделени в 3 /три/ обособени позиции

Кратко описание / документация

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 186 и следващи, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, от Закона за обществените поръчки. Предметът на обществената поръчка е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” от
 ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва:

 • Обособена позиция 1 – Медикаменти  действащи върху нервната система  ;
 • Обособена позиция 2 – Антибиотици ;
 • Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания;

T144259-Експорт-20210621.zip

https://app.eop.bg/buyer/28896

Документация
 • Обява - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • техническа спецификация позиция №1 - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • техническа спецификация позиция №2 - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • техническа спецификация позиция №2 - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • техническо предложение - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • ценово предложение -позиция №1 - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • ценово предложение -позиция №2 - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • ценово предложение -позиция №3 - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • Проекто - договор - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • Декларации образци 6,7 и 8 - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • Указания документация - Публикувано на: 21 Юни 2021 - 09:00
 • Протоколи
 • пртокол комисия от 05.07.2021 г. - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:00
 • Решения за прекратяване
 • решение за прекратяване на процедурата от 05.07.2021 г. - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:00
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 964121/10.03.2020 г.

  Началната дата: 10.03.2020 14:13

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  1. Възложител:

  ДПБ „Св. Иван Рилски” – гр.Нови Искър

  Адрес на възложителя: гр.Нови Искър  ул. „Христо Ботев ” № 140

  2. Цел на поръчката

  Избор на изпълнител за  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ

  2.2. Срок на изпълнение

   

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12/ дванадесет месеца/

   

  2.3. Обща стойност на поръчката :

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Обособена позиция № 1 – 86700 лв.  без вкл.ДДС.

  Медикаменти  действащи върху нервната система

   

  Обособена позиция № 2  – 2 800 лв.  без вкл.ДДС.

  Антибиотици

   

  Обособена позиция № 3  – 10 500 лв.  без вкл.ДДС.

  Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

  Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение.

  Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор до Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Покана за сключване на договор до Фаркол АД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Покана за сключване на договор до Медофарма ЕООД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Договор Софарма Трейдинг АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Софарма Трейдинг АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Фаркол АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Медофарма ЕООД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Обявление за възложена ОП № 986589/03.07.2020 г. - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Документация
 • Документация и образци № 1,3,4 и 6 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Ценова оферта образец 5 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • ЕЕДОП образец 2 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Решение - № в АОП 964115/10.03.2020 г. - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Обявление -№ в АОП 964121/10.03.2020 г. - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Банкова гаранция Фаркол АД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Банкова гаранция Медофарма ЕООД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 /02.04.2020 г. - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Протокол № 2/07.05.2020 г. - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 1 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 1 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 2 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 3 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решение за избор на изпълнител /част 2-ра/ - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Вътрешен номер в системата: 46

  Уникален номер в регистъра на АОП: 46

  Началната дата: 07.07.2021 09:00

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  https://app.eop.bg/today/147138

  T147138-Експорт-20210707.zip

  Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП

  Кратко описание / документация :

  Предметът на обществената поръчка е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” от
   ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва:

  • Обособена позиция 1 – Медикаменти  действащи върху нервната система  ;
  • Обособена позиция 2 – Антибиотици ;
  • Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания;

   

  Уникален номер на поръчката

  00393-2021-0003

  Начин на възлагане / пазарни консултации

  Покана до определени лица

  Обект на поръчката

  Доставки

  Прогнозна стойност (без ДДС)

  BGN 32 450,0000

   

   

  График

  Етап 1:

  Подаване на оферти

  Име Дата / Начална дата Крайна дата и час:

  Подаване на заявления/оферти 07 юли 2021 (ср), 12:07 17 юли 2021 (съб), 23:59

  Отваряне на заявления/оферти 19 юли 2021 (пон), 10:00

  График

   

  Лица, до които се изпраща поканата за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП

  „ФАРКОЛ" АД ЕИК 102227154, mhfarkol@farkol.bg; „Медофарма” ЕООД, ЕИК 121578346,

  georgi.katinov@medopharma.com;„ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД с ЕИК 203283623, P.dereliev@phoenixpharma.bg;

  „Инбиотех” ООД, ЕИК 040293034, office@inbiotech-bg.com;"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД с ЕИК 103267194

  i.pavlov@sopharmatrading.bg;

  Документация
 • Указания - документация - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №3 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническо предложение - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №3 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Проекто - договор - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Декларации образци 6,7 и 8 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2021-0001

  Началната дата: 12.02.2021 15:21

  Вид на поръчката: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДПБ «СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ»

  Документация
 • Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 12 Февруари 2021
 • Вътрешен номер в системата: 43

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0006

  Началната дата: 16.12.2020 13:34

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

  2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

  В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

   За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

  Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 06.02.2021 г. и предложения - Публикувано на: 06 Февруари 2021
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Техническо предложение - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Ценово предложение - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Декларация образец 3 - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Декларация образец 4 - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Обява ЦАИС - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • График на ОП - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Гаранции изпълнение
 • банкова гаранция по договор - Публикувано на: 06 Февруари 2021 - 15:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 30 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0005

  Началната дата: 26.10.2020 15:12

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обект на поръчката са  „периодични доставки  на хигиенни и почистващи препарати за потребностите    на

  Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”” за нуждите на болницата - Възложител, съгласно приложената Техническа спецификация,  с подробно описание на видовете  хигиенни и почистващи препарати , технически и работни характеристики с оглед предназначението им.

  2.Място за изпълнение – склада на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” гр. Нови Искър  ул. „Христо Ботев " № 140.

  3.Срок за изпълнение на поръчката – договорът за доставка се сключва със срок 12 месеца от датата на възлагане на поръчката.

  4. Прогнозна стойност на поръчката – 63 900 ( шестдесет и три хиляди и деветстотин) лв. с  ДДС или 53 250 (петдесет и три хиляди двеста и петдесет).

  5.Срок на валидност на офертите – Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност най–малко 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за на подаване на офертите. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност.

  6. Източник на финансиране –  бюджет на болницата.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 16.12.2020 г. - Публикувано на: 16 Декември 2020 - 13:00
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническо предложение - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Ценова оферта - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Проект на договор - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Обява за събиране на оферти РОП - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 06 Ноември 2020
 • Искане за обосновка чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 03 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0004

  Началната дата: 24.09.2020 15:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Ноември 2020
 • Документация
 • 00393-2020-0004 обявление за ОП -ЦАИС - Публикувано на: 24 Септември 2020
 • документация и образци - Публикувано на: 24 Септември 2020
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 09 Октомври 2020
 • Съобщение за теглене на жребий - Публикувано на: 16 Октомври 2020
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2020
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0003

  Началната дата: 12.06.2020 15:16

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


   Правно основание за провеждане на процедурата:

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2от Закона за обществените поръчки.

  За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, относими към предмета на обществената поръчка.

   

   Прогнозна стойност на обществената поръчка и начин на плащане. Мотиви за избор на процедурата.

  Прогнозната стойност: Стойността на поръчката е ориентировъчна и се определя  в размер на /среднодневно 135/брой пациенти и дежурни екипи/  * 4.50  лева /средна ст/ст на 1 меню/= 607.50 лева /ст/ст на храната за един ден/ *365 дни = 221 738 лева с включен ДДС ; 184 782 лева без включен ДДС.

  Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Договор - Публикувано на: 04 Септември 2020
 • Обявен договор АОП 996231/07,10,2020 г. - Публикувано на: 07 Октомври 2020 - 12:00
 • Документация
 • техн.спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Приложение №2- договор -проект - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 1 -опис на документи - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 2 -ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 3 - Предложение за изпълнение на ОП - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 4 - декларация конфиденциалност - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 5 -Ценова оферта - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Обявление АОП №983470/12.06.2020 г. - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Решение АОП №983462/12.06.2020 г. - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Информация в АОП 00393-2020-0003 - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 09 Юли 2020
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Протокол №3 - Публикувано на: 28 Юли 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 50

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0001

  Началната дата: 17.02.2020 10:37

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2020/2021 г.

   

  Доставки /периодични/ на газьол за промишлени и комунални цели за отопление; Прогнозно количество: 70 000 литра +/- 20%. Посоченото количество е прогнозно, не задължава Възложителят да го закупи в пълен обем. Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца. Място за изпълнение на поръчката – котелната централа на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”, гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев № 140. Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане на ОП от 29.04.2020 г. - Публикувано на: 29 Април 2020
 • Обявление за възлагане на ОП от 07.052020 г. - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Борсов договор от 26.02.2020 г. - Публикувано на: 26 Февруари 2020
 • Документация
 • Решение 17.02.2020 - Публикувано на: 17 Февруари 2020
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за добро изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2020