ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 47

Уникален номер в регистъра на АОП: F149141

Началната дата: 02.09.2021 14:16

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Прогнозна стойност на обществената поръчка и начин на плащане. Мотиви за избор на процедурата.

Прогнозната стойност: Стойността на поръчката е ориентировъчна и сеопределя  в размер на /среднодневно 130/бройпациенти и дежурниекипи/  * 5.00  лева /максималнатаст/стна 1 меню/= 650 лева /ст/ст на храната за един ден / *365 дни = 237 250 лева с включен ДДС ; 197 708 лева без включен ДДС.

 

Посочените количества са ориентировъчни и не пораждат задължения за ДПБ „Св.ИванРилски” да реализира в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата преминали болни.Възложителят запазва правото си да намалява/увеличава  количествата  храна при непредвидени обстоятелства/ стихийни бедствия, грипни епидемии, промяна на проведените леглодни и др./.

Предлаганата единична цена от номенклатурата да е в лева с включени всички дължими такси франко мястото на изпълнение на поръчката.

Придадена твърда цена в абсолютна стойност за едно меню, същата остава непроменена през целия период на действие на договора.

Участник в процедурата не може да предлага по-високи от посочените пределни цени в ценовата оферта.

Документация
  • Решение -ЦАИС от 02.09.2021 г. - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:17
  • Обявление -ЦАИС от 02.09.2021 г. - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:18
  • Документация - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:19
  • техническа спецификация - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:19
  • ценова оферта - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:20
  • техническо предложение - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:20
  • проект на договор - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:21