ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 46

Уникален номер в регистъра на АОП: 46

Началната дата: 07.07.2021 09:00

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


https://app.eop.bg/today/147138

T147138-Експорт-20210707.zip

Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП

Кратко описание / документация :

Предметът на обществената поръчка е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” от
 ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва:

 • Обособена позиция 1 – Медикаменти  действащи върху нервната система  ;
 • Обособена позиция 2 – Антибиотици ;
 • Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания;

 

Уникален номер на поръчката

00393-2021-0003

Начин на възлагане / пазарни консултации

Покана до определени лица

Обект на поръчката

Доставки

Прогнозна стойност (без ДДС)

BGN 32 450,0000

 

 

График

Етап 1:

Подаване на оферти

Име Дата / Начална дата Крайна дата и час:

Подаване на заявления/оферти 07 юли 2021 (ср), 12:07 17 юли 2021 (съб), 23:59

Отваряне на заявления/оферти 19 юли 2021 (пон), 10:00

График

 

Лица, до които се изпраща поканата за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП

„ФАРКОЛ" АД ЕИК 102227154, mhfarkol@farkol.bg; „Медофарма” ЕООД, ЕИК 121578346,

georgi.katinov@medopharma.com;„ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД с ЕИК 203283623, P.dereliev@phoenixpharma.bg;

„Инбиотех” ООД, ЕИК 040293034, office@inbiotech-bg.com;"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД с ЕИК 103267194

i.pavlov@sopharmatrading.bg;

Документация
 • Указания - документация - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №3 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническо предложение - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №3 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Проекто - договор - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Декларации образци 6,7 и 8 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2021-0001

  Началната дата: 12.02.2021 15:21

  Вид на поръчката: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДПБ «СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ»

  Документация
 • Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 12 Февруари 2021
 • Вътрешен номер в системата: 43

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0006

  Началната дата: 16.12.2020 13:34

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

  2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

  В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

   За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

  Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 06.02.2021 г. и предложения - Публикувано на: 06 Февруари 2021
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Техническо предложение - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Ценово предложение - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Декларация образец 3 - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Декларация образец 4 - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Обява ЦАИС - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • График на ОП - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Гаранции изпълнение
 • банкова гаранция по договор - Публикувано на: 06 Февруари 2021 - 15:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 30 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0005

  Началната дата: 26.10.2020 15:12

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обект на поръчката са  „периодични доставки  на хигиенни и почистващи препарати за потребностите    на

  Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”” за нуждите на болницата - Възложител, съгласно приложената Техническа спецификация,  с подробно описание на видовете  хигиенни и почистващи препарати , технически и работни характеристики с оглед предназначението им.

  2.Място за изпълнение – склада на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” гр. Нови Искър  ул. „Христо Ботев " № 140.

  3.Срок за изпълнение на поръчката – договорът за доставка се сключва със срок 12 месеца от датата на възлагане на поръчката.

  4. Прогнозна стойност на поръчката – 63 900 ( шестдесет и три хиляди и деветстотин) лв. с  ДДС или 53 250 (петдесет и три хиляди двеста и петдесет).

  5.Срок на валидност на офертите – Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност най–малко 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за на подаване на офертите. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност.

  6. Източник на финансиране –  бюджет на болницата.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 16.12.2020 г. - Публикувано на: 16 Декември 2020 - 13:00
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническо предложение - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Ценова оферта - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Проект на договор - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Обява за събиране на оферти РОП - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 06 Ноември 2020
 • Искане за обосновка чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 03 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 47

  Уникален номер в регистъра на АОП: F149141

  Началната дата: 02.09.2021 14:16

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Прогнозна стойност на обществената поръчка и начин на плащане. Мотиви за избор на процедурата.

  Прогнозната стойност: Стойността на поръчката е ориентировъчна и сеопределя  в размер на /среднодневно 130/бройпациенти и дежурниекипи/  * 5.00  лева /максималнатаст/стна 1 меню/= 650 лева /ст/ст на храната за един ден / *365 дни = 237 250 лева с включен ДДС ; 197 708 лева без включен ДДС.

   

  Посочените количества са ориентировъчни и не пораждат задължения за ДПБ „Св.ИванРилски” да реализира в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата преминали болни.Възложителят запазва правото си да намалява/увеличава  количествата  храна при непредвидени обстоятелства/ стихийни бедствия, грипни епидемии, промяна на проведените леглодни и др./.

  Предлаганата единична цена от номенклатурата да е в лева с включени всички дължими такси франко мястото на изпълнение на поръчката.

  Придадена твърда цена в абсолютна стойност за едно меню, същата остава непроменена през целия период на действие на договора.

  Участник в процедурата не може да предлага по-високи от посочените пределни цени в ценовата оферта.

  Документация
 • Решение -ЦАИС от 02.09.2021 г. - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:17
 • Обявление -ЦАИС от 02.09.2021 г. - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:18
 • Документация - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:19
 • техническа спецификация - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:19
 • ценова оферта - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:20
 • техническо предложение - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:20
 • проект на договор - Публикувано на: 02 Септември 2021 - 14:21