ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 43

Уникален номер в регистъра на АОП: 9095189/09.12.2019 г.

Началната дата: 09.12.2019 16:09

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

 За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

3. Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача http://www.dpbivanrilski.com/

Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 01.02.2020 г. - Публикувано на: 01 Февруари 2020
 • Документация
 • Информация за обява № 9095189/09.12.19 г. - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Обява по чл.20,ал3 от ЗОП - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Документация - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • приложения към документацията - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за добро изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 20 Декември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9091725

  Началната дата: 23.08.2019 11:06

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на обществената поръчка

   

  Реконструкция на котелно отделение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов водогреен котел при   ДПБ „Св.   Ив.      Рилски”

   

   

          4.Обект

  Доставка  по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

   

  Ред и правно основание за възлагане на обществената поръчка:

  Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 - чл. 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

   

  Срок за изпълнение на обществената поръчка:  до 2 месеца считано от датата на съставяне и подписване на протокол  за откриване на доставно-монтажни и експлотационни дейности.

   

   Място за изпълнение на поръчката:

  Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – Нови Искър : гр. Нови Искър, ул.. „Христо Ботев” № 140 – котелно

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Октомври 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Приложения - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Количествена сметка - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Заповед - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация обява № 9091725 в АОП - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Обява - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация за удължаване на срок - Публикувано на: 04 Септември 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 02 Октомври 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090844/30.07.2019 г.

  Началната дата: 30.07.2019 13:36

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ – Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор /ваучери/ - Публикувано на: 14 Септември 2019
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Информациия АОП № 9090844/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Заповед № 413/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Протоколи
 • Съобщения - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Август 2019
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 12 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9089442/21.06.2019 г.

  Началната дата: 21.06.2019 15:00

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обособена позиция №1 : ИЗВЪРШВАНЕ  НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ  ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР

  Обособена позиция №2 : РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ В  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  ПРИ  ДПБ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор позиция № 1 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Договор позиция №2 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Документация
 • Обява по чл.20,ал.3 , т. 1 от ЗОП - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Информациия АОП № 9089442/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Заповед № 327/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Документация - указания - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложения - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложение № 2 към техн.спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Кол.ст/на сметка /КСС/ - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проект на договор поз.№ 1 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проек на договор поз.№ 2 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция позиция №1 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Гаранция позиция № 2 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 894259/13.02.2019 г.

  Началната дата: 13.02.2019 15:27

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2019/2020 г.-договаряне без предварително обявление.

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Обявление АОП за възложена ОП - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Обявление за приключил договор в АОП - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Документация
 • Решение АОП - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 889133/17.01.2019 г..

  Началната дата: 17.01.2019 15:09

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  преписка аоп 00393-2019-0002.

  19 г..„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА  СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”

  - по предварителни заявки.

   

  График

  От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

  От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята и закуската за следващия ден.

  Графикът ще може да бъде променян по взаимно съгласие между изпълнителя и възложителя по договора.

   

  Обем на поръчката –/среднодневно 130- 135 /брой пациенти и дежурни екипи/  .

  Документация
 • Обявление за ОП № 889133/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Решение ОП № 889136/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Образци към докум. с № ра 1;2;3;4;5;6 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Техническа спецификация и проекто договор-приложение 1и 2 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Приложение № 1 към протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка -АОП - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор №170619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Техническо предложение към договор №17.0619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Ценово предл.към договор №170619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 8888

  Началната дата: 22.11.2019 12:27

  Вид на поръчката: Обява за покана


  ОБЯВА ЗА ПОКАНА

  ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

   

                      Държавна психиатрична болница Нови Искър  в съответствие с чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят  оферти за доставка на  компютърна техника по техническо задание, съгласно Приложение № 2 към настоящата покана.

   

  Обект на поръчката:

  Доставка

   

  Максимално допустима стойност на поръчката:

  3 528лв. с ДДС, както следва:

  • Максимална допустима цена за 1 брой компютърна конфигурация да е в рамките на   1470.00лв.  без ДДС, или  1764.00лв. с ДДС

   

  Предмет на поръчката:

  Доставка на компютърна техника – 2 броя компютърни конфигурации.

   

  Документация
 • ОБЯВА - ПОКАНА - Публикувано на: 22 Ноември 2019
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Публикувано на: 22 Ноември 2019
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувано на: 22 Ноември 2019
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувано на: 22 Ноември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2019-0001

  Началната дата: 09.01.2019 13:50

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”

  2.2. Срок на изпълнение

   

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12/ дванадесет месеца/

   

  2.3. Обща стойност на поръчката :

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Обособена позиция № 1 – 86700 лв.  без вкл.ДДС.

  Медикаменти  действащи върху нервната система

   

  Обособена позиция № 2  – 2 800 лв.  без вкл.ДДС.

  Антибиотици

   

  Обособена позиция № 3  – 10 500 лв.  без вкл.ДДС.

  Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

  Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение.

  Договори и споразумения по ОП
 • Софарма Трейдинг АД -договор №210319 - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Фаркол АД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Търговска лига –НАЦ АД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Медофарма ЕООД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • АДП обявление възложена ОП № 905360/02.04.2019 г. - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Софарма Трейдинг АД -Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Медофарма ЕООД-Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Фаркол АД -Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Търговска Лига НАЦ - Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Документация
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Решение АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Обявление АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Документация и образци 1;2;3;4 и 6 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Ценова оферта обр.5 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.1 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.2 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.3 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Февруари 2019