ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 28

Уникален номер в регистъра на АОП: 9058675

Началната дата: 16.11.2016 13:00

Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

АОП линк


извършване на строително-монтажни работи (СМР) в първо мъжко отделение(МО) ,  първо женско отделение (ЖО) и мъжко гериатрично отделение (МГПО)  на ДПБ”Св.Иван Рилски ” гр.Нови Искър , ул.”Христо Ботев ” № 140.  „Ремонт на три болнични отделения” при ДПБ Св.Иван Рилски - Нови Искър - посочени в техническата спецификация.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Документация
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ОБЯВА ЗА ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ИНФОРМАЦИЯ за публикувана обява - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ПРОЕКТО -ДОГОВОР - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Протоколи
 • Оценителен лист - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Протокол № 1 /09.12.2016 г. крайно класиране - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9057704/21.10.2016 г.

  Началната дата: 21.10.2016 15:00

  Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

  АОП линк


  „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО :   РАБОТНО ОБЛЕКЛО, САБО И ,  ЕЛЕЦИ;  МИКРОФИБЪРНИ ЗАВИВКИ И ПОЛАРЕНИ ОДЕЯЛА ЗА НУЖДИТЕ НА  ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТИТЕ  НА ДПБ «СВ. ИВАН РИЛСКИ»”, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ.187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  1. Обект на поръчката: Доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.

    2. Предмет на поръчката: „ Доставка на медицинско :   работно облекло, сабо и ,  елеци;  микрофибърни завивки и поларени одеяла за нуждите на  персонала  и пациентите   на ДПБ  «Св. Иван Рилски»”

  Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

  3. Прогнозна стойност  на обществената поръчка: в размер до 30 000

  (словом: тридесет хиляди ) лева без ДДС.

  3.1. Източник на финансиране: Бюджета на болницата.

     3.2. Условия и начин на плащане: в срок до 30 (тридесет) календарни дни, по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи за всяка доставка. Авансово заплащане: една втора от стойността на доставката.

  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Заповед - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Информация за обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Инф.за удължаване срока на оферти - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Прекратяване - заповед - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 230

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053542

  Началната дата: 09.06.2016 07:00

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА ОДЕЯЛА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"

  Услуги по пране и химическо чистене 
  Услуги по гладене 

   

  Лично състояние За участниците не трябва да са налице обстоятелства по чл.54,ал.т.1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП. / Декларации по образец 2 и3 /. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 4; Проф. дейност Декларация / свободен текст/, че са вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение на СРЗИ, съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ и да посочат в декларацията индивидуален регистрационен номер на обекта съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата, както и датата на вписване ; 2.4.8.5. Декларация / свободен текст / - участниците следва да декларират , че към датата на подаване на офертата няма влязла в сила заповед на директора на СРЗИ за заличаване на обекта и на участника от регистъра съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ Техн. и професионални 1.Списък - Декларация по Образец № 6, съдържаща информация за изпълнението на услуга пране общо за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на оферти с посочване на стойностите, датите и получателите./чл.63,ал.1,т.1,б.”б” от ЗОП/.; 2.Копия от : ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, ISO BS OHSAS 18001 система за управление на здравето и безопасността при работа, ISO 9001:2008 универсален стандарт качество.3.техническо предложение за изпълнение на поръчката Образец № 8.; 4. Образец № 9 и 10 – декларации за подизпълнители. Други : Ценова оферта – най-ниска цена. Лично състояние За участниците не трябва да са налице обстоятелства по чл.54,ал.т.1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП. / Декларации по образец 2 и3 /. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 4; Проф. дейност Декларация / свободен текст/, че са вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение на СРЗИ, съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ и да посочат в декларацията индивидуален регистрационен номер на обекта съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата, както и датата на вписване ; 2.4.8.5. Декларация / свободен текст / - участниците следва да декларират , че към датата на подаване на офертата няма влязла в сила заповед на директора на СРЗИ за заличаване на обекта и на участника от регистъра съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ Техн. и професионални 1.Списък - Декларация по Образец № 6, съдържаща информация за изпълнението на услуга пране общо за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на оферти с посочване на стойностите, датите и получателите./чл.63,ал.1,т.1,б.”б” от ЗОП/.; 2.Копия от : ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, ISO BS OHSAS 18001 система за управление на здравето и безопасността при работа, ISO 9001:2008 универс

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 12 Юли 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 12 Юли 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 12 Юли 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Обявление в ПК - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Инф.за удължаване срока на оферти - Публикувано на: 20 Юни 2016
 • Документация и образци - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0004

  Началната дата: 06.12.2016 14:16

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Изпълнителят трябва да извършва доставката на приготвената храна по местонахождение на ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”, ползватели по договора, в отделни съдове и с транспортни средства, отговарящи на приложимите нормативни изисквания за транспортиране на храни. Приготвената храна трябва да бъде транспортирана и доставяна в индивидуални опаковки. В случаите, когато съгласно заявеното от възложителя меню следва да се достави топла храна/ястие, то температурата на съответното ястие към момента на доставката трябва да е не по-ниска от 66 оС. Всеки вид ястие, доставяно от изпълнителя, трябва да бъде придружено от сертификат и/или друг еквивалентен документ, указващ произхода, качеството, срока на годност на ястието и условията за неговото съхранение

  От 07:30 часа до 08:00 часа следва да бъде доставяна закуската;

  От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

  От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята

   Графикът може да бъде променян по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

  Документация
 • документация кетъринг - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 1 опис на документи - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 2 ЕЕДОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 3 -чл.3 от ЗИДОФ - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 4- техническо предложение - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 5- кофиденциалност - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 6- ценова оферта - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • приложение 1- техн.специфинации - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • приложение 2 - проекто договор - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • обявление № 761265/06.12.16 г. в АОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • решение № 761268/06.12.16 г. в АОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • информация за преписката - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • съобщение за ценово отваряне на цени - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Договор ЛФС ЕООД - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Обявление за възложена поръчка-АОП - Публикувано на: 01 Март 2017
 • Ценова оферта към договор - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Техническо предложение за изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • обява за изпълнен договор на ЛФС ЕООД - Публикувано на: 29 Март 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0003

  Началната дата: 20.10.2016 13:22

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”   - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 2-ра  МБАЛ София  /ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции, посочени в ценовата оферта.По позиции, посочени в ценовата оферта.възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка  – чл.53 от  ЗОП и чл.30 от ППЗОП. Допускат се варианти

  Обща стойност на поръчката :

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

                       Обособена позиция № 1 – 80 000 лв.  без вкл.ДДС./Медикаменти  действащи върху нервната система

                       Обособена позиция № 2  – 5 000 лв.  без вкл.ДДС./Антибиотици

                       Обособена позиция № 3  – 15 000 лв.  без вкл.ДДС./Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

   

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Решение - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Документация и образци 1,2,3,4 и 6 - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Ценова оферта и техническа спецификация - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Изменение в обявлението на раздел II.1.1 - Публикувано на: 25 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценова оферта - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.1 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.1.1 - Медофарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.2 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.3 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.1 - извадка от ПЛС 2 по поз.1 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.2 - извадка от ПЛС 2 по поз.2 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.3 - извадка от ПЛС 2 по поз.3 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Февруари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявл. за изпълнен договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Обявл.за изпълнен договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Софарма Трейдинг АДг - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Гаранция за изпълнение-Медофарма ЕООД - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0001

  Началната дата: 14.04.2016 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката е за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за средно /ниско напрежение 513 160 квтч за следните обекти на възложителя: Обект/място на доставка Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски” Ул. Христо Ботев № 140 гр. Нови Искър инд.№ 000689232; ниво на напрежение: средно /ниско напрежение Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна ел. енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена предложена от Участника, която трябва да включва както цената на енергията, така и направените разходи за балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно такса за участието си в балансиращата група. Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група, с координатор - Изпълнителя. Изпълнителят, извършващ доставката на нетна активна електрическа енергия, да е лицензиран търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, като същевременно е и координатор на балансираща група. Изпълнителят да осигурява на Възложителя и услугата по прогнозирането на потреблението и отговорността по балансиране.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Решение - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Уведомление до средствата за масово осведомяване - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Информация за преписката - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Писмо за потребление на ел.енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Справка за ел. енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Фактури ел.енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Писмо за напрежение на ел.енергия - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Отговор на писмо за напрежение на ел. енергия - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол No 1 - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол No 3 - Публикувано на: 28 Юни 2016
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - АОП - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор ЧЕЗ Трейд България ЕАД - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Изпълнен договор - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 25

  Уникален номер в регистъра на АОП: 000393-2016-0002

  Началната дата: 06.10.2016 13:07

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Предмет на поръчката е периодична доставка на Дизелово  гориво за отопление S -0.001% за за потребностите ДПБ „Св.Иван Рилски”  за отоплителния сезон 2016/2017 г.”

  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ       

  ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО: Приблизително 50 000 л. ± 20% Дизелово  гориво за отопление S -0.001%. Прогнозна стойност 75 000 лв. без включен ДДС:

  КАЧЕСТВО: Избраният за изпълнител се задължава да доставя дизелово гориво, отговарящо на всички изисквания на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 15.07.2003г. и последващите ѝ изменения), Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

  ОПАКОВКА: Наливно

  ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 2016 г./2017 г.

  СРОК НА ГОДНОСТ /СЪХРАНЕНИЕ: съгласно БДС

  НОРМА НА ТОВАРЕНЕ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛОВИЯ: съгласно капацитета на вместимост на обектите и размера на заявеното количество. Транспорта се извършва от Изпълнителя с автоцистерни за доставка и развоз, които отговарят на условията за превоз на такива товари и са оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от Държавна агенция по стандартизация и метрология и притежават документ от акредитирана лаборатория, удостоверяващ съответствието им с изискванията на ADR (европейска спогодба за международен транспорт на опасни товари по пътищата). Измервателните уреди да са с възможност за отчитане на малки количества гориво.

  Документация
 • документация и образци 1,2,3 и 4 - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • информация за случаен избор - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • решение - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • обявление - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • покана отваряне на цени - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • Протоколи
 • протокол №1 - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • протокол №2 - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Доклад - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Обявление за възложена поръчка адрес АОП - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Договор - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Ценово предложение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договора - Публикувано на: 19 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор - Публикувано на: 19 Януари 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 24 Ноември 2016