ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 26

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0003

Началната дата: 20.10.2016 13:22

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


 „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”   - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 2-ра  МБАЛ София  /ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции, посочени в ценовата оферта.По позиции, посочени в ценовата оферта.възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка  – чл.53 от  ЗОП и чл.30 от ППЗОП. Допускат се варианти

Обща стойност на поръчката :

Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

                     Обособена позиция № 1 – 80 000 лв.  без вкл.ДДС./Медикаменти  действащи върху нервната система

                     Обособена позиция № 2  – 5 000 лв.  без вкл.ДДС./Антибиотици

                     Обособена позиция № 3  – 15 000 лв.  без вкл.ДДС./Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

 

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Решение - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Документация и образци 1,2,3,4 и 6 - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Ценова оферта и техническа спецификация - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Изменение в обявлението на раздел II.1.1 - Публикувано на: 25 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценова оферта - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.1 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.1.1 - Медофарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.2 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.3 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.1 - извадка от ПЛС 2 по поз.1 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.2 - извадка от ПЛС 2 по поз.2 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.3 - извадка от ПЛС 2 по поз.3 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Февруари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявл. за изпълнен договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Обявл.за изпълнен договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Софарма Трейдинг АДг - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Гаранция за изпълнение-Медофарма ЕООД - Публикувано на: 04 Януари 2017