ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9037244

Началната дата: 10.12.2014 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Превоз на персонала на ДПБ "Св.Иван Рилски"- сутрешен и вечерен курс по определен маршрут. За един курс - отиване и връщане - 50 км

Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Приложение към договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Ценова оферта - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Решение - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Документация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0004

  Началната дата: 28.11.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 5-та МБАЛ София /. ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции : Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нервната система Групата включва : невролептици ;антидепресанти ;тимостабилизатори ; Обособена позиция № 2 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания Групата включва : ноотропи, антибиотици и други възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия – чл.25,ал.3, т.3 във връзка с чл.28,ал.1,т.5 от ЗОП. /допускат се варианти/

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Документация - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Информация от АОП за изпълнение на договор - Публикувано на: 01 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 12 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Информация в АОП за сключен договор - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0003

  Началната дата: 13.10.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на различни хранителни продукти, консервирани хранителни продукти, млечни продукти и месо и месни продукти за стационара на ДПБ „Св.Иван Рилски”

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Обявление - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Документация - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Разяснение по документацията
 • Информация на АОП - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 15 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2014
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Договори - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Техническо Предложение - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Съобщение за освобождаване на гаранции за участие - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0002

  Началната дата: 22.08.2014 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Периодични доставки на на гориво за отопление - маркирано червено / газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на„Лукойл Нефтохим Бургас” АД ; 50 хил. литра±20%;Качество: по БДС и Наредба №3 за качеството на горивата ;Цената при всяка конкретна доставка се определя на база цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД без ДДС към датата на приемане на доставка.; Надбавка за доставката не по-висока от 200 лв. без ДДС на 1000 литра дизелово гориво /договореното увеличение не се променя за срока на договора; Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента на доставката и всички разходи за доставка.; Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодичното изменение на цените;Начин на плащане: по банковата сметка на продавача до 30 календарни дни след представяне на фактура за извършена доставка; Срок на договора - 1 година. Всяка доставка трябва да бъде придружена с документ за съответствие съобразно изискванията за качество на предлагания продукт.Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържища /чл.92 а, ал.9 от ЗОП/.

   
  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 17 Септември 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 16 Октомври 2014
 • Информация за изпълнен на договор - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Август 2014
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Плащане - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Потвърждение от АОП за вписване на сключен договор - Публикувано на: 16 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 27.06.2014 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Юни 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 27.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Май 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 22.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 10.04.2014 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Април 2014