ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0002

Началната дата: 22.08.2014 07:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Периодични доставки на на гориво за отопление - маркирано червено / газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на„Лукойл Нефтохим Бургас” АД ; 50 хил. литра±20%;Качество: по БДС и Наредба №3 за качеството на горивата ;Цената при всяка конкретна доставка се определя на база цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД без ДДС към датата на приемане на доставка.; Надбавка за доставката не по-висока от 200 лв. без ДДС на 1000 литра дизелово гориво /договореното увеличение не се променя за срока на договора; Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента на доставката и всички разходи за доставка.; Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодичното изменение на цените;Начин на плащане: по банковата сметка на продавача до 30 календарни дни след представяне на фактура за извършена доставка; Срок на договора - 1 година. Всяка доставка трябва да бъде придружена с документ за съответствие съобразно изискванията за качество на предлагания продукт.Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържища /чл.92 а, ал.9 от ЗОП/.

 
Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 17 Септември 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 16 Октомври 2014
 • Информация за изпълнен на договор - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Август 2014
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Плащане - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Потвърждение от АОП за вписване на сключен договор - Публикувано на: 16 Октомври 2014