ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0004

Началната дата: 28.11.2014 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 5-та МБАЛ София /. ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции : Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нервната система Групата включва : невролептици ;антидепресанти ;тимостабилизатори ; Обособена позиция № 2 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания Групата включва : ноотропи, антибиотици и други възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия – чл.25,ал.3, т.3 във връзка с чл.28,ал.1,т.5 от ЗОП. /допускат се варианти/

Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Документация - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Информация от АОП за изпълнение на договор - Публикувано на: 01 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 12 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Информация в АОП за сключен договор - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016