ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 26

Уникален номер в регистъра на АОП: 9057704/21.10.2016 г.

Началната дата: 21.10.2016 15:00

Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

АОП линк


„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО :   РАБОТНО ОБЛЕКЛО, САБО И ,  ЕЛЕЦИ;  МИКРОФИБЪРНИ ЗАВИВКИ И ПОЛАРЕНИ ОДЕЯЛА ЗА НУЖДИТЕ НА  ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТИТЕ  НА ДПБ «СВ. ИВАН РИЛСКИ»”, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ.187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

1. Обект на поръчката: Доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.

  2. Предмет на поръчката: „ Доставка на медицинско :   работно облекло, сабо и ,  елеци;  микрофибърни завивки и поларени одеяла за нуждите на  персонала  и пациентите   на ДПБ  «Св. Иван Рилски»”

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

3. Прогнозна стойност  на обществената поръчка: в размер до 30 000

(словом: тридесет хиляди ) лева без ДДС.

3.1. Източник на финансиране: Бюджета на болницата.

   3.2. Условия и начин на плащане: в срок до 30 (тридесет) календарни дни, по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи за всяка доставка. Авансово заплащане: една втора от стойността на доставката.

Документация
  • Документация и образци - Публикувано на: 21 Октомври 2016
  • Заповед - Публикувано на: 21 Октомври 2016
  • Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 21 Октомври 2016
  • Информация за обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 21 Октомври 2016
  • Инф.за удължаване срока на оферти - Публикувано на: 01 Ноември 2016
  • Приключване и прекратяване
  • Прекратяване - заповед - Публикувано на: 08 Ноември 2016