ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 25

Уникален номер в регистъра на АОП: 000393-2016-0002

Началната дата: 06.10.2016 13:07

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е периодична доставка на Дизелово  гориво за отопление S -0.001% за за потребностите ДПБ „Св.Иван Рилски”  за отоплителния сезон 2016/2017 г.”

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ       

ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО: Приблизително 50 000 л. ± 20% Дизелово  гориво за отопление S -0.001%. Прогнозна стойност 75 000 лв. без включен ДДС:

КАЧЕСТВО: Избраният за изпълнител се задължава да доставя дизелово гориво, отговарящо на всички изисквания на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 15.07.2003г. и последващите ѝ изменения), Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

ОПАКОВКА: Наливно

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 2016 г./2017 г.

СРОК НА ГОДНОСТ /СЪХРАНЕНИЕ: съгласно БДС

НОРМА НА ТОВАРЕНЕ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛОВИЯ: съгласно капацитета на вместимост на обектите и размера на заявеното количество. Транспорта се извършва от Изпълнителя с автоцистерни за доставка и развоз, които отговарят на условията за превоз на такива товари и са оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от Държавна агенция по стандартизация и метрология и притежават документ от акредитирана лаборатория, удостоверяващ съответствието им с изискванията на ADR (европейска спогодба за международен транспорт на опасни товари по пътищата). Измервателните уреди да са с възможност за отчитане на малки количества гориво.

Документация
 • документация и образци 1,2,3 и 4 - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • информация за случаен избор - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • решение - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • обявление - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • покана отваряне на цени - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • Протоколи
 • протокол №1 - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • протокол №2 - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Доклад - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Обявление за възложена поръчка адрес АОП - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Договор - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Ценово предложение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договора - Публикувано на: 19 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор - Публикувано на: 19 Януари 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 24 Ноември 2016