ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 29

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0004

Началната дата: 06.12.2016 14:16

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Изпълнителят трябва да извършва доставката на приготвената храна по местонахождение на ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”, ползватели по договора, в отделни съдове и с транспортни средства, отговарящи на приложимите нормативни изисквания за транспортиране на храни. Приготвената храна трябва да бъде транспортирана и доставяна в индивидуални опаковки. В случаите, когато съгласно заявеното от възложителя меню следва да се достави топла храна/ястие, то температурата на съответното ястие към момента на доставката трябва да е не по-ниска от 66 оС. Всеки вид ястие, доставяно от изпълнителя, трябва да бъде придружено от сертификат и/или друг еквивалентен документ, указващ произхода, качеството, срока на годност на ястието и условията за неговото съхранение

От 07:30 часа до 08:00 часа следва да бъде доставяна закуската;

От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята

 Графикът може да бъде променян по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Документация
 • документация кетъринг - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 1 опис на документи - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 2 ЕЕДОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 3 -чл.3 от ЗИДОФ - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 4- техническо предложение - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 5- кофиденциалност - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 6- ценова оферта - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • приложение 1- техн.специфинации - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • приложение 2 - проекто договор - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • обявление № 761265/06.12.16 г. в АОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • решение № 761268/06.12.16 г. в АОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • информация за преписката - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • съобщение за ценово отваряне на цени - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Договор ЛФС ЕООД - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Обявление за възложена поръчка-АОП - Публикувано на: 01 Март 2017
 • Ценова оферта към договор - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Техническо предложение за изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • обява за изпълнен договор на ЛФС ЕООД - Публикувано на: 29 Март 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2017