ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 43

Уникален номер в регистъра на АОП: 9095189/09.12.2019 г.

Началната дата: 09.12.2019

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

 За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

3. Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача http://www.dpbivanrilski.com/

Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 01.02.2020 г. - Публикувано на: 01 Февруари 2020
 • Документация
 • Информация за обява № 9095189/09.12.19 г. - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Обява по чл.20,ал3 от ЗОП - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Документация - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • приложения към документацията - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за добро изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 20 Декември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090844/30.07.2019 г.

  Началната дата: 30.07.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ – Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор /ваучери/ - Публикувано на: 14 Септември 2019
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Информациия АОП № 9090844/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Заповед № 413/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Протоколи
 • Съобщения - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Август 2019
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 12 Септември 2019