ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 42

Уникален номер в регистъра на АОП: F68981 2020-011967

Началната дата: 26.10.2020

Вид на поръчката: Обява за покана


„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ  НА ХИГИЕННИ , ПОЧИСТВАЩИ И ДЕЗИНФЕКТИРАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ    НА

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА „СВ.ИВАН РИЛСКИ””

Описание предмета на поръчката

1. Поръчката е за доставка на хигиенни и почистващи препарати, по видове и количества съгласно приложената техническа спецификация, със собствен пореден номер и с подробно описание на технически и работни характеристики с оглед на предназначението им.

2. Офертата  се подава за всички номенклатури   по техническата спецификация.

3. Количествата на отделните номенклатури са прогнозни и не пораждат задължение за възложителя да ги закупи в пълен обем.

4. Количествата по отделните номенклатури ще бъдат възлагани с писмена  заявка  в рамките на договореното прогнозно годишно количество и в срока на валидност на договора за доставка.

 

Документация
 • Указания за участие - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническа спецификация -обр.1 - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническо предложение -обр.2 - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Ценова оферта -обр.3 - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Проекто - договор - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • № на поръчката и публикация - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • ЦАИС Обява за ОП №00393-2020-0005 - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Вътрешен номер в системата: 43

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9095189/09.12.2019 г.

  Началната дата: 09.12.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

  2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

  В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

   За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

  Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

  3. Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача http://www.dpbivanrilski.com/

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 01.02.2020 г. - Публикувано на: 01 Февруари 2020
 • Документация
 • Информация за обява № 9095189/09.12.19 г. - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Обява по чл.20,ал3 от ЗОП - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Документация - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • приложения към документацията - Публикувано на: 09 Декември 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за добро изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 20 Декември 2019