ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9091725

Началната дата: 23.08.2019

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на обществената поръчка

 

Реконструкция на котелно отделение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов водогреен котел при   ДПБ „Св.   Ив.      Рилски”

 

 

        4.Обект

Доставка  по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Ред и правно основание за възлагане на обществената поръчка:

Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 - чл. 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

 

Срок за изпълнение на обществената поръчка:  до 2 месеца считано от датата на съставяне и подписване на протокол  за откриване на доставно-монтажни и експлотационни дейности.

 

 Място за изпълнение на поръчката:

Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – Нови Искър : гр. Нови Искър, ул.. „Христо Ботев” № 140 – котелно

Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Приложения - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Количествена сметка - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Заповед - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация обява № 9091725 в АОП - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Обява - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация за удължаване на срок - Публикувано на: 04 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090844/30.07.2019 г.

  Началната дата: 30.07.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ – Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Информациия АОП № 9090844/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Заповед № 413/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Протоколи
 • Съобщения - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Август 2019
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 12 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9089442/21.06.2019 г.

  Началната дата: 21.06.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обособена позиция №1 : ИЗВЪРШВАНЕ  НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ  ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР

  Обособена позиция №2 : РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ В  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  ПРИ  ДПБ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

  Документация
 • Обява по чл.20,ал.3 , т. 1 от ЗОП - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Информациия АОП № 9089442/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Заповед № 327/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Документация - указания - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложения - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложение № 2 към техн.спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Кол.ст/на сметка /КСС/ - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проект на договор поз.№ 1 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проек на договор поз.№ 2 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Юли 2019