ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9042623

Началната дата: 09.06.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Поръчката е за: договаряне, отпечатване и предоставяне на ваучери за храна чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 год. Прогнозна стойност на поръчката – Стойността на ваучерите за храна за един служител възлиза на 20 лева месечно, респективно 60 лв. за тримесечие -Общата годишна стойност на ваучерите за храна възлиза на 34 000 лева прогнозна номинална стойност , като отпечатването и предоставянето им се извършва периодично /на всяко тримесечие/ по преценка на възложителя и по заявка. Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1,2, 5, 10 и 20 лева.

 

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Допълнение към документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 24 Юни 2015