ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 37

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2018-0001

Началната дата: 03.10.2018 13:10

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

 За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 03 Декември 2018
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • № АОП обявление за възл.поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Обявление за приключване на договор за ОП - Публикувано на: 23 Април 2020
 • Документация
 • Решение АОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Обявление АОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • №-ра вАОП решение и обявление - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Документация и образци с №-ра 1,3,4 и 5 - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Образец № 2 ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 1/14.11.2018 г. - Публикувано на: 14 Ноември 2018