ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 50

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0001

Началната дата: 17.02.2020

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2020/2021 г.

 

Доставки /периодични/ на газьол за промишлени и комунални цели за отопление; Прогнозно количество: 70 000 литра +/- 20%. Посоченото количество е прогнозно, не задължава Възложителят да го закупи в пълен обем. Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца. Място за изпълнение на поръчката – котелната централа на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”, гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев № 140. Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”.

 

Договори и споразумения по ОП
  • Обявление за възлагане на ОП от 29.04.2020 г. - Публикувано на: 29 Април 2020
  • Обявление за възлагане на ОП от 07.052020 г. - Публикувано на: 07 Май 2020
  • Борсов договор от 26.02.2020 г. - Публикувано на: 26 Февруари 2020
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 17 Февруари 2020
  • Гаранции изпълнение
  • Гаранция за добро изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2020