ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 35

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0004

Началната дата: 06.12.2017 13:08

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставки /периодични/ на газьол за промишлени и комунални цели за отопление; Прогнозно количество: 52 000 литра + 20%. Посочените количества са прогнознии, не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем. Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването. Място за изпълнение на поръчката – котелната централа на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”, гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев № 140. Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”.

Договори и споразумения по ОП
  • инф.АОП за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2018
  • Борсов договор 692/21.12.2017 г. - Публикувано на: 21 Декември 2017
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 06 Декември 2017
  • вх.номер и номер преписка АОП - Публикувано на: 06 Декември 2017
  • техническа спецификация - Публикувано на: 06 Декември 2017
  • Гаранции изпълнение
  • гаранция за изпълнение - Публикувано на: 21 Декември 2017
  • Приключване и прекратяване
  • приключен договор АОП № 887915/11.01.2019 г. - Публикувано на: 11 Януари 2019