ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 36

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0005

Началната дата: 20.12.2017 14:03

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА  СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”

- по предварителни заявки. Прогнозната стойност : Стойността на поръчката е ориентировъчна и се определя  в размер на /среднодневно 135 /брой пациенти и дежурни екипи/  * 4.50  лева /средна ст/ст на 1 меню/= 607.50 лева /ст/ст на храната за един ден/ *365 дни = 221 738 лева с включен ДДС ; 184 782 лева без включен ДДС.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Обява за възложена поръчка в АОП - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Техническо предложение - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Ценова оферта - Публикувано на: 08 Март 2018
 • № на Обява за възложена поръчка в АОП - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Обявление за приключена ОП /АОП - Публикувано на: 05 Юли 2019
 • Документация
 • Документация указания - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Образци с № -ра 1;2;3;4;5 и 6 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Техническа спецификация-приложение №1 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Проект на договор -приложение № 2 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Обявление - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Решение - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • информация за преписката -АОП - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценовата оферта - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 23 Януари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Януари 2018