ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 44

Уникален номер в регистъра на АОП: 964121/10.03.2020 г.

Началната дата: 10.03.2020

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


 1. Възложител:

ДПБ „Св. Иван Рилски” – гр.Нови Искър

Адрес на възложителя: гр.Нови Искър  ул. „Христо Ботев ” № 140

2. Цел на поръчката

Избор на изпълнител за  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ

2.2. Срок на изпълнение

 

Срокът на изпълнение на поръчката е 12/ дванадесет месеца/

 

2.3. Обща стойност на поръчката :

Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

Обособена позиция № 1 – 86700 лв.  без вкл.ДДС.

Медикаменти  действащи върху нервната система

 

Обособена позиция № 2  – 2 800 лв.  без вкл.ДДС.

Антибиотици

 

Обособена позиция № 3  – 10 500 лв.  без вкл.ДДС.

Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение.

Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор до Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Покана за сключване на договор до Фаркол АД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Покана за сключване на договор до Медофарма ЕООД - Публикувано на: 27 Май 2020
 • Договор Софарма Трейдинг АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Софарма Трейдинг АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Фаркол АД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Договор Медофарма ЕООД и приложения - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Обявление за възложена ОП № 986589/03.07.2020 г. - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Документация
 • Документация и образци № 1,3,4 и 6 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Ценова оферта образец 5 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • ЕЕДОП образец 2 - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Решение - № в АОП 964115/10.03.2020 г. - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Обявление -№ в АОП 964121/10.03.2020 г. - Публикувано на: 10 Март 2020
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Банкова гаранция Фаркол АД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Банкова гаранция Медофарма ЕООД - Публикувано на: 03 Юли 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 /02.04.2020 г. - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Протокол № 2/07.05.2020 г. - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 1 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 1 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 2 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Позиция 3 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решение за избор на изпълнител /част 2-ра/ - Публикувано на: 07 Май 2020