ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 42

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0003

Началната дата: 12.06.2020

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


 Правно основание за провеждане на процедурата:

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2от Закона за обществените поръчки.

За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, относими към предмета на обществената поръчка.

 

 Прогнозна стойност на обществената поръчка и начин на плащане. Мотиви за избор на процедурата.

Прогнозната стойност: Стойността на поръчката е ориентировъчна и се определя  в размер на /среднодневно 135/брой пациенти и дежурни екипи/  * 4.50  лева /средна ст/ст на 1 меню/= 607.50 лева /ст/ст на храната за един ден/ *365 дни = 221 738 лева с включен ДДС ; 184 782 лева без включен ДДС.

Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Документация
 • техн.спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Приложение №2- договор -проект - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 1 -опис на документи - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 2 -ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 3 - Предложение за изпълнение на ОП - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 4 - декларация конфиденциалност - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Образец № 5 -Ценова оферта - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Информация в АОП 00393-2020-0003 - Публикувано на: 12 Юни 2020
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 09 Юли 2020
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 23 Юли 2020
 • Протокол №3 - Публикувано на: 28 Юли 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Август 2020