ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9083226

Началната дата: 19.11.2018 13:10

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


„Изготвяне на архитектурно заснемане, технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на болнични, административна и обслужващи  сгради на ДПБ ”Св. Иван Рилски” , находяща се на адрес: гр. Нови Искър, ул.”Христо Ботев” №140”

  I.1. За построяването на сградите ДПБ „Св. Иван Рилски” , гр. Нови Искър  не разполага със строителни книжа.

 

         Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности:

1.Архитектурно заснемане на:

 -Централен болничен блок;

-Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

-Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

-Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

-Сграда болнична  3-ти павилион;

-Кухня на един етаж;

-Женско рехабилитационно болнично отделение;

-Женско гериатрично психиатрично отделение;

-Котелно;

-Административна сграда;

-Портиерна;

на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев” №140, изготвяне на чертежи/планове на всички етажи/нива на сградите с посочена квадратура на помещенията, разрези , фасади на сградите, конструктивно становище от инженер-конструктор, записки по част     Ел., ОВК, ВиК.

 

           I.2.  Извършване обследване на:

 -Централен болничен блок;

-Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

-Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

-Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

-Сграда болнична  3-ти павилион;

-Кухня на един етаж;

-Женско рехабилитационно болнично отделение;

-Женско гериатрично психиатрично отделение;

-Котелно;

-Административна сграда;

-Портиерна;

на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев „ №140,  изготвяне на обобщаващ доклад за резултатите от обследването /съгласно от чл.21 до чл.24 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите/, съставяне на технически паспорт на сградите и регистрация,  съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

I.3.  Извършване на обследване на

-Централен болничен блок;

-Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

-Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

-Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

-Сграда болнична  3-ти павилион;

-Кухня на един етаж;

-Женско рехабилитационно болнично отделение;

-Женско гериатрично психиатрично отделение;

-Котелно;

-Административна сграда;

-Портиерна;

на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев” №140,  за енергийна ефективност, съгласно изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и приложимите нормативни документи.

        

Договори и споразумения по ОП
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Техническо предложение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Ценова предложение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Списък на персонала изпълняващ ОП - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Договор за изпълнение №191218 - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Документация
 • Заповед за ОП с № 549/19.11.2018 г. - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 1.1.Инф. за публ. на обява АОП- №9083226 - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 1.Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 2.Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.Указания за участие -документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.1.Титулна страница документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.2.Съдържание документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 4.Образци към документация с №-ра 1-16 - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Покана по чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Разяснение относно изискванията на чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 06 Декември 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 13 Декември 2018