ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9091725

Началната дата: 23.08.2019

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на обществената поръчка

 

Реконструкция на котелно отделение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов водогреен котел при   ДПБ „Св.   Ив.      Рилски”

 

 

        4.Обект

Доставка  по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Ред и правно основание за възлагане на обществената поръчка:

Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 - чл. 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

 

Срок за изпълнение на обществената поръчка:  до 2 месеца считано от датата на съставяне и подписване на протокол  за откриване на доставно-монтажни и експлотационни дейности.

 

 Място за изпълнение на поръчката:

Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – Нови Искър : гр. Нови Искър, ул.. „Христо Ботев” № 140 – котелно

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Октомври 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Приложения - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Количествена сметка - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Заповед - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация обява № 9091725 в АОП - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Обява - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация за удължаване на срок - Публикувано на: 04 Септември 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 02 Октомври 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9089442/21.06.2019 г.

  Началната дата: 21.06.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обособена позиция №1 : ИЗВЪРШВАНЕ  НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ  ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР

  Обособена позиция №2 : РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ В  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  ПРИ  ДПБ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор позиция № 1 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Договор позиция №2 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Документация
 • Обява по чл.20,ал.3 , т. 1 от ЗОП - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Информациия АОП № 9089442/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Заповед № 327/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Документация - указания - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложения - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложение № 2 към техн.спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Кол.ст/на сметка /КСС/ - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проект на договор поз.№ 1 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проек на договор поз.№ 2 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция позиция №1 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Гаранция позиция № 2 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9083226

  Началната дата: 19.11.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „Изготвяне на архитектурно заснемане, технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на болнични, административна и обслужващи  сгради на ДПБ ”Св. Иван Рилски” , находяща се на адрес: гр. Нови Искър, ул.”Христо Ботев” №140”

    I.1. За построяването на сградите ДПБ „Св. Иван Рилски” , гр. Нови Искър  не разполага със строителни книжа.

   

           Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности:

  1.Архитектурно заснемане на:

   -Централен болничен блок;

  -Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

  -Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

  -Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

  -Сграда болнична  3-ти павилион;

  -Кухня на един етаж;

  -Женско рехабилитационно болнично отделение;

  -Женско гериатрично психиатрично отделение;

  -Котелно;

  -Административна сграда;

  -Портиерна;

  на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев” №140, изготвяне на чертежи/планове на всички етажи/нива на сградите с посочена квадратура на помещенията, разрези , фасади на сградите, конструктивно становище от инженер-конструктор, записки по част     Ел., ОВК, ВиК.

   

             I.2.  Извършване обследване на:

   -Централен болничен блок;

  -Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

  -Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

  -Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

  -Сграда болнична  3-ти павилион;

  -Кухня на един етаж;

  -Женско рехабилитационно болнично отделение;

  -Женско гериатрично психиатрично отделение;

  -Котелно;

  -Административна сграда;

  -Портиерна;

  на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев „ №140,  изготвяне на обобщаващ доклад за резултатите от обследването /съгласно от чл.21 до чл.24 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите/, съставяне на технически паспорт на сградите и регистрация,  съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

  I.3.  Извършване на обследване на

  -Централен болничен блок;

  -Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

  -Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

  -Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

  -Сграда болнична  3-ти павилион;

  -Кухня на един етаж;

  -Женско рехабилитационно болнично отделение;

  -Женско гериатрично психиатрично отделение;

  -Котелно;

  -Административна сграда;

  -Портиерна;

  на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев” №140,  за енергийна ефективност, съгласно изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и приложимите нормативни документи.

          

  Договори и споразумения по ОП
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Техническо предложение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Ценова предложение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Списък на персонала изпълняващ ОП - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Договор за изпълнение №191218 - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Документация
 • Заповед за ОП с № 549/19.11.2018 г. - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 1.1.Инф. за публ. на обява АОП- №9083226 - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 1.Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 2.Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.Указания за участие -документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.1.Титулна страница документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.2.Съдържание документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 4.Образци към документация с №-ра 1-16 - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Покана по чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Разяснение относно изискванията на чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 06 Декември 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 13 Декември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9078721

  Началната дата: 20.07.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  2018 г .„ ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО  СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО,  ОДЕЯЛА, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРЕХИ НА БОЛНИ СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА  ДПБ  "СВ.ИВАН РИЛСКИ "”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор пране № 100818 - Публикувано на: 10 Август 2018
 • Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява за ОП - чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Заповед - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява в АОП № 9078721/20.07.2018 г. - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява в АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 30 Юли 2018
 • Образци към документацията - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Протоколи
 • Протокол утвърден на 06.08.2018 г. - Публикувано на: 06 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9076165

  Началната дата: 17.05.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”  2018 г.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 20.06.2018 г. - Публикувано на: 20 Юни 2018
 • Документация
 • Документация за участие и образци - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Заповед № 207/17.05.2018 г. - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Обява по чл20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Информация зя публикувана обява - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 29 Май 2018
 • Протоколи
 • Протокол от 08.06.2018 г. - Публикувано на: 08 Юни 2018
 • Вътрешен номер в системата: 31

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9066325

  Началната дата: 17.07.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „ ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО  СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО,  ОДЕЯЛА, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРЕХИ НА БОЛНИ СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА  ДПБ  "СВ.ИВАН РИЛСКИ "”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Заповед - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Обява по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Информация за обява по чл20.,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • № на инф.в АОП - Публикувано на: 17 Юли 2017
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Вътрешен номер в системата: 30

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9064346

  Началната дата: 16.05.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  [„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ДПБ Нови Искър със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.1 от  КТ”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 15 Юни 2017
 • Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Номер на ОП в АОП - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Заповед 181/16.05.2017 г. - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Обява по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Номер в АОП за удължаване на срок - Публикувано на: 26 Май 2017
 • Информация за удължаване на срока -АОП - Публикувано на: 26 Май 2017
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 26 Май 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Вътрешен номер в системата: 28

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9058675

  Началната дата: 16.11.2016

  Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

  АОП линк


  извършване на строително-монтажни работи (СМР) в първо мъжко отделение(МО) ,  първо женско отделение (ЖО) и мъжко гериатрично отделение (МГПО)  на ДПБ”Св.Иван Рилски ” гр.Нови Искър , ул.”Христо Ботев ” № 140.  „Ремонт на три болнични отделения” при ДПБ Св.Иван Рилски - Нови Искър - посочени в техническата спецификация.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Документация
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ОБЯВА ЗА ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ИНФОРМАЦИЯ за публикувана обява - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ПРОЕКТО -ДОГОВОР - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Протоколи
 • Оценителен лист - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Протокол № 1 /09.12.2016 г. крайно класиране - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9057704/21.10.2016 г.

  Началната дата: 21.10.2016

  Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

  АОП линк


  „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО :   РАБОТНО ОБЛЕКЛО, САБО И ,  ЕЛЕЦИ;  МИКРОФИБЪРНИ ЗАВИВКИ И ПОЛАРЕНИ ОДЕЯЛА ЗА НУЖДИТЕ НА  ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТИТЕ  НА ДПБ «СВ. ИВАН РИЛСКИ»”, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ.187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  1. Обект на поръчката: Доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.

    2. Предмет на поръчката: „ Доставка на медицинско :   работно облекло, сабо и ,  елеци;  микрофибърни завивки и поларени одеяла за нуждите на  персонала  и пациентите   на ДПБ  «Св. Иван Рилски»”

  Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

  3. Прогнозна стойност  на обществената поръчка: в размер до 30 000

  (словом: тридесет хиляди ) лева без ДДС.

  3.1. Източник на финансиране: Бюджета на болницата.

     3.2. Условия и начин на плащане: в срок до 30 (тридесет) календарни дни, по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи за всяка доставка. Авансово заплащане: една втора от стойността на доставката.

  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Заповед - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Информация за обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Инф.за удължаване срока на оферти - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Прекратяване - заповед - Публикувано на: 08 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 230

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053542

  Началната дата: 09.06.2016

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА ОДЕЯЛА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"

  Услуги по пране и химическо чистене 
  Услуги по гладене 

   

  Лично състояние За участниците не трябва да са налице обстоятелства по чл.54,ал.т.1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП. / Декларации по образец 2 и3 /. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 4; Проф. дейност Декларация / свободен текст/, че са вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение на СРЗИ, съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ и да посочат в декларацията индивидуален регистрационен номер на обекта съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата, както и датата на вписване ; 2.4.8.5. Декларация / свободен текст / - участниците следва да декларират , че към датата на подаване на офертата няма влязла в сила заповед на директора на СРЗИ за заличаване на обекта и на участника от регистъра съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ Техн. и професионални 1.Списък - Декларация по Образец № 6, съдържаща информация за изпълнението на услуга пране общо за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на оферти с посочване на стойностите, датите и получателите./чл.63,ал.1,т.1,б.”б” от ЗОП/.; 2.Копия от : ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, ISO BS OHSAS 18001 система за управление на здравето и безопасността при работа, ISO 9001:2008 универсален стандарт качество.3.техническо предложение за изпълнение на поръчката Образец № 8.; 4. Образец № 9 и 10 – декларации за подизпълнители. Други : Ценова оферта – най-ниска цена. Лично състояние За участниците не трябва да са налице обстоятелства по чл.54,ал.т.1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП. / Декларации по образец 2 и3 /. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 4; Проф. дейност Декларация / свободен текст/, че са вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение на СРЗИ, съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ и да посочат в декларацията индивидуален регистрационен номер на обекта съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата, както и датата на вписване ; 2.4.8.5. Декларация / свободен текст / - участниците следва да декларират , че към датата на подаване на офертата няма влязла в сила заповед на директора на СРЗИ за заличаване на обекта и на участника от регистъра съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ Техн. и професионални 1.Списък - Декларация по Образец № 6, съдържаща информация за изпълнението на услуга пране общо за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на оферти с посочване на стойностите, датите и получателите./чл.63,ал.1,т.1,б.”б” от ЗОП/.; 2.Копия от : ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, ISO BS OHSAS 18001 система за управление на здравето и безопасността при работа, ISO 9001:2008 универс

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 12 Юли 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 12 Юли 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 12 Юли 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Обявление в ПК - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Инф.за удължаване срока на оферти - Публикувано на: 20 Юни 2016
 • Документация и образци - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049069

  Началната дата: 16.12.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Превоз на персонала на ДПБ "Св.Иван Рилски"- сутрешен и вечерен курс - за отиване и връщане 50 км

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Информация от АОП - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащания
 • Плащане м.януари 2016 г. - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Плащане м.февруари 2016 г. - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане м.март 2016 г. - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане м.април 2016 г. - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане м.май 2016 г. - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане м.юни 2016 г. - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане м.юли 2016 г. - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Плащане за м.август 2016 г. - Публикувано на: 06 Септември 2016
 • Плащане за месец септември 2016 г. - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9043523

  Началната дата: 06.07.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на бензин А95 и ГСМ за наличните МПС на ДПБ "Св. Иван Рилски" по видове и количества, съгласно приложената техническа спецификация.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Ценово предложение - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Информация в АОП - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Иформация от АОП - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане - Публикувано на: 07 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042623

  Началната дата: 09.06.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Поръчката е за: договаряне, отпечатване и предоставяне на ваучери за храна чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 год. Прогнозна стойност на поръчката – Стойността на ваучерите за храна за един служител възлиза на 20 лева месечно, респективно 60 лв. за тримесечие -Общата годишна стойност на ваучерите за храна възлиза на 34 000 лева прогнозна номинална стойност , като отпечатването и предоставянето им се извършва периодично /на всяко тримесечие/ по преценка на възложителя и по заявка. Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1,2, 5, 10 и 20 лева.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Допълнение към документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 24 Юни 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042586

  Началната дата: 08.06.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Изпиране и гладене на болнично бельо собственост на Изпълнителя и изпиране и гладене на болнични одеяла и работно облекло собственост на Възложителя за стационара на ДПБ "Св. Иван Рилски"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Решение - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане по договор - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Декември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9041536

  Началната дата: 08.05.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на хигиенни и почистващи препарати за потребностите на ДПБ "Св. Иван Рилски" - гр. Нови Искър

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Документация - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Съобщение за отваряне на офертите - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация за поканата в АОП - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане м.юни,юли и август 2015 г. - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане за м.септември 2015 г. - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Плащане за м.октомври 2015 г. - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане м.ноември 2015 г. - Публикувано на: 20 Декември 2015
 • Плащане за м. декември 15 г. и м.януари 16 г. - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане за м.февруари 2016 г. - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане за м.март 2016 г. - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане за м.април 2016 г. - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане за м. май 2016 г. - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане за м.юни 2016 г. - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9037244

  Началната дата: 10.12.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Превоз на персонала на ДПБ "Св.Иван Рилски"- сутрешен и вечерен курс по определен маршрут. За един курс - отиване и връщане - 50 км

  Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Приложение към договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Ценова оферта - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Решение - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Документация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 894259/13.02.2019 г.

  Началната дата: 13.02.2019

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2019/2020 г.-договаряне без предварително обявление.

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Обявление АОП за възложена ОП - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Обявление за приключил договор в АОП - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Документация
 • Решение АОП - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 889133/17.01.2019 г..

  Началната дата: 17.01.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  преписка аоп 00393-2019-0002.

  19 г..„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА  СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”

  - по предварителни заявки.

   

  График

  От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

  От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята и закуската за следващия ден.

  Графикът ще може да бъде променян по взаимно съгласие между изпълнителя и възложителя по договора.

   

  Обем на поръчката –/среднодневно 130- 135 /брой пациенти и дежурни екипи/  .

  Документация
 • Обявление за ОП № 889133/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Решение ОП № 889136/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Образци към докум. с № ра 1;2;3;4;5;6 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Техническа спецификация и проекто договор-приложение 1и 2 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Приложение № 1 към протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка -АОП - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор №170619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Техническо предложение към договор №17.0619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Ценово предл.към договор №170619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 8888

  Началната дата: 22.11.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана


  ОБЯВА ЗА ПОКАНА

  ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

   

                      Държавна психиатрична болница Нови Искър  в съответствие с чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят  оферти за доставка на  компютърна техника по техническо задание, съгласно Приложение № 2 към настоящата покана.

   

  Обект на поръчката:

  Доставка

   

  Максимално допустима стойност на поръчката:

  3 528лв. с ДДС, както следва:

  • Максимална допустима цена за 1 брой компютърна конфигурация да е в рамките на   1470.00лв.  без ДДС, или  1764.00лв. с ДДС

   

  Предмет на поръчката:

  Доставка на компютърна техника – 2 броя компютърни конфигурации.

   

  Документация
 • ОБЯВА - ПОКАНА - Публикувано на: 22 Ноември 2019
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Публикувано на: 22 Ноември 2019
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувано на: 22 Ноември 2019
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувано на: 22 Ноември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2019-0001

  Началната дата: 09.01.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”

  2.2. Срок на изпълнение

   

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12/ дванадесет месеца/

   

  2.3. Обща стойност на поръчката :

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Обособена позиция № 1 – 86700 лв.  без вкл.ДДС.

  Медикаменти  действащи върху нервната система

   

  Обособена позиция № 2  – 2 800 лв.  без вкл.ДДС.

  Антибиотици

   

  Обособена позиция № 3  – 10 500 лв.  без вкл.ДДС.

  Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

  Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение.

  Договори и споразумения по ОП
 • Софарма Трейдинг АД -договор №210319 - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Фаркол АД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Търговска лига –НАЦ АД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Медофарма ЕООД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • АДП обявление възложена ОП № 905360/02.04.2019 г. - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Софарма Трейдинг АД -Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Медофарма ЕООД-Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Фаркол АД -Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Търговска Лига НАЦ - Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Документация
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Решение АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Обявление АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Документация и образци 1;2;3;4 и 6 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Ценова оферта обр.5 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.1 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.2 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.3 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Февруари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2018-0001

  Началната дата: 03.10.2018

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

  В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

   За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

  Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

  Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 03 Декември 2018
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • № АОП обявление за възл.поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Обявление за приключване на договор за ОП - Публикувано на: 23 Април 2020
 • Документация
 • Решение АОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Обявление АОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • №-ра вАОП решение и обявление - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Документация и образци с №-ра 1,3,4 и 5 - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Образец № 2 ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 1/14.11.2018 г. - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 35

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0004

  Началната дата: 06.12.2017

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставки /периодични/ на газьол за промишлени и комунални цели за отопление; Прогнозно количество: 52 000 литра + 20%. Посочените количества са прогнознии, не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем. Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването. Място за изпълнение на поръчката – котелната централа на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”, гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев № 140. Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”.

  Договори и споразумения по ОП
 • инф.АОП за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2018
 • Борсов договор 692/21.12.2017 г. - Публикувано на: 21 Декември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • вх.номер и номер преписка АОП - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • техническа спецификация - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Гаранции изпълнение
 • гаранция за изпълнение - Публикувано на: 21 Декември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • приключен договор АОП № 887915/11.01.2019 г. - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 34

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0003

  Началната дата: 05.12.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” .Допускат се варианти .

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Обособена позиция № 1 – 80 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Медикаменти  действащи върху нервната система

  Обособена позиция № 2  – 5 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Антибиотици

  Обособена позиция № 3  – 15 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Решение - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Документация и образци - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • инф.за преписката и вх.№-ра в АОП - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценовата оферта - Публикувано на: 29 Декември 2017
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 29 Декември 2017
 • Протокол № 2 част 1-ва - Публикувано на: 15 Януари 2018
 • Протокол № 2 част 2-ра - Публикувано на: 15 Януари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Приложение 1 - об.поз.1 -изпълнители - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Приложение 1 - об.поз.2 -изпълнители - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Приложение 1 - об.поз.3 -изпълнители - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.1 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.2 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.3 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.1 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Договор Фаркол АД - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.1 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.2 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.3 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Обява за възложена поръчка -номер в АОП - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Обява за възложена поръчка АОП - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Софарма Трейдинг АД -банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Медофарма ЕООД -банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Фаркол АД -банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Вътрешен номер в системата: 33

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0002

  Началната дата: 31.10.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


                 Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2017/2018 г.

   

              Вид и количества както следва:

  Наименование на стоката: газьол за промишлени и комунални цели/Газьол ПКЦ/ за отопление

  Количество: 52 000 литра + 20%


   

  Документация
 • Конкурсна документация и образци - Публикувано на: 31 Октомври 2017
 • Обявление АОП - Публикувано на: 31 Октомври 2017
 • Решение АОП - Публикувано на: 31 Октомври 2017
 • Публикация в АОП - Публикувано на: 31 Октомври 2017
 • Решения за прекратяване
 • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП - Публикувано на: 16 Ноември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ АОП ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП - Публикувано на: 16 Ноември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0001

  Началната дата: 26.07.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  "ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

  Договори и споразумения по ОП
 • ценово предложение - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • техническо предложение - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • ДОГОВОР - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • АОП - сключен договор - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • Обявление за приключване на договор за ОП - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Вх.№ АОП за прикл.на договор за ОП - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • Документация и образци - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • обр.2 ЕЕДОП - Публикувано на: 26 Юли 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • покана за ценово отваряне - Публикувано на: 22 Август 2017
 • Протоколи
 • протокол № 1 - Публикувано на: 22 Август 2017
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 28 Август 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Август 2017
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0004

  Началната дата: 06.12.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Изпълнителят трябва да извършва доставката на приготвената храна по местонахождение на ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”, ползватели по договора, в отделни съдове и с транспортни средства, отговарящи на приложимите нормативни изисквания за транспортиране на храни. Приготвената храна трябва да бъде транспортирана и доставяна в индивидуални опаковки. В случаите, когато съгласно заявеното от възложителя меню следва да се достави топла храна/ястие, то температурата на съответното ястие към момента на доставката трябва да е не по-ниска от 66 оС. Всеки вид ястие, доставяно от изпълнителя, трябва да бъде придружено от сертификат и/или друг еквивалентен документ, указващ произхода, качеството, срока на годност на ястието и условията за неговото съхранение

  От 07:30 часа до 08:00 часа следва да бъде доставяна закуската;

  От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

  От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята

   Графикът може да бъде променян по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

  Документация
 • документация кетъринг - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 1 опис на документи - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 2 ЕЕДОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 3 -чл.3 от ЗИДОФ - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 4- техническо предложение - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 5- кофиденциалност - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • образец 6- ценова оферта - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • приложение 1- техн.специфинации - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • приложение 2 - проекто договор - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • обявление № 761265/06.12.16 г. в АОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • решение № 761268/06.12.16 г. в АОП - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • информация за преписката - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • съобщение за ценово отваряне на цени - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Договор ЛФС ЕООД - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Обявление за възложена поръчка-АОП - Публикувано на: 01 Март 2017
 • Ценова оферта към договор - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Техническо предложение за изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • обява за изпълнен договор на ЛФС ЕООД - Публикувано на: 29 Март 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0003

  Началната дата: 20.10.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”   - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 2-ра  МБАЛ София  /ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции, посочени в ценовата оферта.По позиции, посочени в ценовата оферта.възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка  – чл.53 от  ЗОП и чл.30 от ППЗОП. Допускат се варианти

  Обща стойност на поръчката :

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

                       Обособена позиция № 1 – 80 000 лв.  без вкл.ДДС./Медикаменти  действащи върху нервната система

                       Обособена позиция № 2  – 5 000 лв.  без вкл.ДДС./Антибиотици

                       Обособена позиция № 3  – 15 000 лв.  без вкл.ДДС./Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

   

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Решение - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Документация и образци 1,2,3,4 и 6 - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Ценова оферта и техническа спецификация - Публикувано на: 20 Октомври 2016
 • Изменение в обявлението на раздел II.1.1 - Публикувано на: 25 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценова оферта - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.1 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.1.1 - Медофарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.2 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 1.3 - Софарма ценова оферта - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.1 - извадка от ПЛС 2 по поз.1 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.2 - извадка от ПЛС 2 по поз.2 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Приложение 2.3 - извадка от ПЛС 2 по поз.3 - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Февруари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявл. за изпълнен договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Обявл.за изпълнен договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Софарма Трейдинг АДг - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Гаранция за изпълнение-Медофарма ЕООД - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2016-0001

  Началната дата: 14.04.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката е за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за средно /ниско напрежение 513 160 квтч за следните обекти на възложителя: Обект/място на доставка Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски” Ул. Христо Ботев № 140 гр. Нови Искър инд.№ 000689232; ниво на напрежение: средно /ниско напрежение Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна ел. енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена предложена от Участника, която трябва да включва както цената на енергията, така и направените разходи за балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно такса за участието си в балансиращата група. Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група, с координатор - Изпълнителя. Изпълнителят, извършващ доставката на нетна активна електрическа енергия, да е лицензиран търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, като същевременно е и координатор на балансираща група. Изпълнителят да осигурява на Възложителя и услугата по прогнозирането на потреблението и отговорността по балансиране.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Решение - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Уведомление до средствата за масово осведомяване - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Информация за преписката - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Писмо за потребление на ел.енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Справка за ел. енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Фактури ел.енергия - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Писмо за напрежение на ел.енергия - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Отговор на писмо за напрежение на ел. енергия - Публикувано на: 25 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол No 1 - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол No 3 - Публикувано на: 28 Юни 2016
 • Протокол № 4 - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - АОП - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Договор ЧЕЗ Трейд България ЕАД - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Изпълнен договор - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 15 Септември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0004

  Началната дата: 16.10.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предоставяне на услугата кетъринг - ежедневно приготвяне и доставка на храна - за пълен храноден на пациентите настанени в ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”.От 07:30 часа до 08:00 часа следва да бъде доставяна закуската; От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята Графикът може да бъде променян по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение АОП - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Информация за сключен договор за изпълнение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Информация от АОП за изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Решение - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Информация за преписката - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Информация по чл. 27, ал. 2 от ЗОП - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Документация за участие - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 31 Декември 2015
 • Плащания
 • Плащане по договор за януари - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Плащане по договор за февруари и март - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Информация за отваряне на цени - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Решени за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0003

  Началната дата: 07.09.2015

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Периодични доставки на на гориво за отопление - маркирано червено / газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на„Лукойл Нефтохим Бургас” АД ; 50 хил. литра±20%;Качество: по БДС и Наредба №3 за качеството на горивата ;Цената при всяка конкретна доставка се определя на база цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД без ДДС към датата на приемане на доставка.; Надбавка за доставката не по-висока от 200 лв. без ДДС на 1000 литра дизелово гориво /договореното увеличение не се променя за срока на договора; Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента на доставката и всички разходи за доставка.; Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодичното изменение на цените;Начин на плащане: по банковата сметка на продавача до 60 календарни дни след представяне на фактура за извършена доставка; Срок на договора - 1 година. Всяка доставка трябва да бъде придружена с документ за съответствие съобразно изискванията за качество на предлагания продукт.Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържища /чл.92 а, ал.9 от ЗОП/.

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Информация за скл.договор в АОП - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Инф.АОП за изпълнен договор - Публикувано на: 16 Септември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Заповед - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Информация за преписката - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 04 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0002

  Началната дата: 24.08.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 5-та МБАЛ София /. ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции :Обособени позиции: Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нервната система Групата включва : невролептици; антидепресанти; тимостабилизатори; коректори; безодиазепини и сънотворни Обособена позиция № 2 Антибиотици Обособена позиция № 3 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – чл.25,ал.3, т.3 във връзка с чл.28,ал.1,т.5 от ЗОП. /допускат се варианти

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Обявление - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Документация - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 1 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.1 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.2 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.3 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Информация за сключен договор в АОП - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Техническа оферта - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Септември 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2016
 • Плащане - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0001

  Началната дата: 17.02.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на хляб и хлебни изделия за стационара на ДПБ „Св.Иван Рилски” -  

  Обособена позиция № 1 „ хляб „ - хляб Добруджа

  Обособена позиция № 2 „ хлебни изделия ” - баници, кифли, геврек и др.закуски

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Решение - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Документация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 04 Април 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решени за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор по поз.1 - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Покана за сключване на договор по поз.2 - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Информация за сключени договори в АОП - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Договор за доставка на хляб - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Договор за доставка на хлебни изделия - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Уведомление за прекратяване на договор - Публикувано на: 04 Януари 2016
 • Изпълнен договор за хляб - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Изпълнен договор за хлебни изделия - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. юли - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане за м.август - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане за м.септември - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0004

  Началната дата: 28.11.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 5-та МБАЛ София /. ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции : Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нервната система Групата включва : невролептици ;антидепресанти ;тимостабилизатори ; Обособена позиция № 2 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания Групата включва : ноотропи, антибиотици и други възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия – чл.25,ал.3, т.3 във връзка с чл.28,ал.1,т.5 от ЗОП. /допускат се варианти/

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Документация - Публикувано на: 28 Ноември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Информация от АОП за изпълнение на договор - Публикувано на: 01 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 12 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Информация в АОП за сключен договор - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0003

  Началната дата: 13.10.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на различни хранителни продукти, консервирани хранителни продукти, млечни продукти и месо и месни продукти за стационара на ДПБ „Св.Иван Рилски”

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Обявление - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Документация - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Разяснение по документацията
 • Информация на АОП - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 15 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2014
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Договори - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Техническо Предложение - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Съобщение за освобождаване на гаранции за участие - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0002

  Началната дата: 22.08.2014

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Периодични доставки на на гориво за отопление - маркирано червено / газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на„Лукойл Нефтохим Бургас” АД ; 50 хил. литра±20%;Качество: по БДС и Наредба №3 за качеството на горивата ;Цената при всяка конкретна доставка се определя на база цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД без ДДС към датата на приемане на доставка.; Надбавка за доставката не по-висока от 200 лв. без ДДС на 1000 литра дизелово гориво /договореното увеличение не се променя за срока на договора; Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента на доставката и всички разходи за доставка.; Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодичното изменение на цените;Начин на плащане: по банковата сметка на продавача до 30 календарни дни след представяне на фактура за извършена доставка; Срок на договора - 1 година. Всяка доставка трябва да бъде придружена с документ за съответствие съобразно изискванията за качество на предлагания продукт.Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържища /чл.92 а, ал.9 от ЗОП/.

   
  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 17 Септември 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 16 Октомври 2014
 • Информация за изпълнен на договор - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Август 2014
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Плащане - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Потвърждение от АОП за вписване на сключен договор - Публикувано на: 16 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата: 25

  Уникален номер в регистъра на АОП: 000393-2016-0002

  Началната дата: 06.10.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Предмет на поръчката е периодична доставка на Дизелово  гориво за отопление S -0.001% за за потребностите ДПБ „Св.Иван Рилски”  за отоплителния сезон 2016/2017 г.”

  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ       

  ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО: Приблизително 50 000 л. ± 20% Дизелово  гориво за отопление S -0.001%. Прогнозна стойност 75 000 лв. без включен ДДС:

  КАЧЕСТВО: Избраният за изпълнител се задължава да доставя дизелово гориво, отговарящо на всички изисквания на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 15.07.2003г. и последващите ѝ изменения), Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

  ОПАКОВКА: Наливно

  ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 2016 г./2017 г.

  СРОК НА ГОДНОСТ /СЪХРАНЕНИЕ: съгласно БДС

  НОРМА НА ТОВАРЕНЕ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛОВИЯ: съгласно капацитета на вместимост на обектите и размера на заявеното количество. Транспорта се извършва от Изпълнителя с автоцистерни за доставка и развоз, които отговарят на условията за превоз на такива товари и са оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от Държавна агенция по стандартизация и метрология и притежават документ от акредитирана лаборатория, удостоверяващ съответствието им с изискванията на ADR (европейска спогодба за международен транспорт на опасни товари по пътищата). Измервателните уреди да са с възможност за отчитане на малки количества гориво.

  Документация
 • документация и образци 1,2,3 и 4 - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • информация за случаен избор - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • решение - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • обявление - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • покана отваряне на цени - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • Протоколи
 • протокол №1 - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • протокол №2 - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Доклад - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Обявление за възложена поръчка адрес АОП - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Договор - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Ценово предложение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договора - Публикувано на: 19 Януари 2018
 • Информация АОП за приключен договор - Публикувано на: 19 Януари 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 27.06.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Юни 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 27.05.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Май 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 22.05.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 10.04.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Април 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 10.12.2013

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Декември 2013
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 04.07.2013

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 04 Юли 2013
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 22.05.2013

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2013
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 21.05.2013

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 21 Май 2013
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 19.03.2013

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 19 Март 2013
 • Вътрешен номер в системата: 36

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0005

  Началната дата: 20.12.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА  СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”

  - по предварителни заявки. Прогнозната стойност : Стойността на поръчката е ориентировъчна и се определя  в размер на /среднодневно 135 /брой пациенти и дежурни екипи/  * 4.50  лева /средна ст/ст на 1 меню/= 607.50 лева /ст/ст на храната за един ден/ *365 дни = 221 738 лева с включен ДДС ; 184 782 лева без включен ДДС.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Обява за възложена поръчка в АОП - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Техническо предложение - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Ценова оферта - Публикувано на: 08 Март 2018
 • № на Обява за възложена поръчка в АОП - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Обявление за приключена ОП /АОП - Публикувано на: 05 Юли 2019
 • Документация
 • Документация указания - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Образци с № -ра 1;2;3;4;5 и 6 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Техническа спецификация-приложение №1 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Проект на договор -приложение № 2 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Обявление - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Решение - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • информация за преписката -АОП - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценовата оферта - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 23 Януари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Януари 2018